אידיבי חברה לפתוח בע"מ

ביום 25.9.2020 הורה בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו על פירוקה של חברת אידיבי חברה לפתוח בע"מ ומינויו של עו"ד אופיר נאור כנאמן החברה.

אתר אינטרנט זה מהווה ערוץ מידע חלופי חלף המידע אשר הופיע במסגרת במערכת המגנ"א והוא מכיל פרטים ועדכונים בדבר הליכי הפירוק, ובכלל כך, דוחות שיוגשו לבית המשפט וכן מידע מהותי לנושים.

12/01/2022
בקשה למתן הוראות להורות על פקיעה, גריעה ו מחיקה של אגרות החוב (סדרה ט') המופקדות בחשבון הנאמנות של הנאמן
11/01/2022
דוח עדכון מטעם הנאמן
30/12/2021
דוח עדכון מטעם הנאמן בנוגע למניות ישראייר תעופה ותיירות בע"מ
30/12/2021
השלמת מימוש אופציית ה-Call והשלמת רכישת מלוא ההון המונפק והנפרע של ישראייר תעופה ותיירות בע"מ
20/12/2021
בקשה 94 - החלטה
20/12/2021
תביעה 140 כפי שהוגשה
20/12/2021
בקשה 94 - עמדת הממונה
20/12/2021
בקשה למתן הוראות בעניין החקירות המנוהלות על ידי הנאמן
20/12/2021
בקשה 89 - החלטה

הרשמה לניוזלטר

הנאמן לחברה: עו"ד אופיר נאור - משרד נאור גרשט
רחוב מיטב 6 תל אביב
טלפון: 03-5447404
פקס: 035447405
ניתן לפנות לעו"ד טלי שלו באמצעות דוא"ל: tali@nglaw.co.il